Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot –MyDigiMap –Tahto Group Oy

1 Yleistä 
 
Nämä yleiset käyttöehdot (”yleiset ehdot”) yhdessä palvelusopimuksen kanssa muodostavat sopijapuolten välisen sopimuksen (”Sopimus”). Asiakkaan pääsy- ja käyttöoikeus sivustolle (kuten jäljempänä esitetään) sekä asiakkaan ostamiin, käyttöoikeussopimuksessa lueteltuihin MyDigiMap -palvelun ominaisuuksiin määräytyvät tämän sopimuksen perusteella. MyDigiMap -palvelun tuottaa Tahto Group Oy (“Toimittaja”) sekä soveltuvin osin sen kolmannen sopijapuolen palveluntarjoajat www.mydigimap.com -verkkotunnuksella ja aliverkkotunnuksilla sekä niiden välityksellä (yhteisesti “Palvelu”). 
 
Mikäli yleisten käyttöehtojen, ja palvelusopimuksen välillä ilmenee epäyhtenevyyksiä, ensisijaisesti noudatetaan palvelusopimuksessa määriteltyjä sopimuksen ja yleisten käyttöehtojen poikkeuksia, seuraavaksi palvelusopimusta ja sitten yleisiä ehtoja, jolleivat sopijapuolet toisin ole sopineet. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan sellaisenaan MyDigiMap -palveluihin, jos toisin ei ole sovittu kirjallisesti sopijapuolten välillä. 
 
Nämä yleiset ehdot ovat voimassa 1.12.2022 alkaen toistaiseksi. Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle ja saattaa päivitetyt ehdot Asiakkaan saataville Toimittajan verkkosivuilla. Asiakas sitoutuu päivitettyihin ehtoihin jatkamalla Palvelujen käyttöä. 
 
2 Käyttöoikeudet 
 
2.1 Palvelun käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan (”käyttäjätunnus”). Nimetyn käyttäjän voi vaihtaa sopimuskauden aikana ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti Toimittajalle. Asiakkaan ja sen nimettyjen käyttäjien vastuu on pitää salassa käyttäjätunnus ja salasana. Asiakas yksin vastaa kaikista kyseiseen asiakastiliin liittyvistä toiminnoista ja ilmoittaa Toimittajalle viipymättä kaikesta asiakastilin luvattomasta käytöstä. 
 
Asiakas on velvoitettu käyttämään Palvelua sekä mitä tahansa siellä olevaa tai sen kautta saatavaa sisältöä tämän Sopimuksen, sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Asiakas on tietoinen, että tietojen käsittely Palvelussa tapahtuu tämän sopimuksen sekä MyDigiMapin tietosuoja- ja evästeselosteen mukaisesti http://www.mydigimap.com/tietosuojaseloste/
 
Toimittaja kehittää Palvelua jatkuvasti ja tarjoaa Palvelun ja sen ominaisuudet käyttöön sellaisenaan kuin se kulloinkin on saatavilla. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa menettelytapojaan ja sivustoa milloin tahansa ilman Asiakkaan hyväksyntää. 
 
Tällä Sopimuksella Toimittaja myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää MyDigiMap- palvelua ilman yksinoikeutta omiin sisäisiin tarkoituksiin ja vain palvelusopimuksen mukaisten käyttäjien toimesta.  Tähän ei kuulu palvelujen suorittaminen kolmansien sopijapuolien hyväksi eikä käyttö asiakkaan tytär- tai konserniyhtiöissä. Oikeutta ei saa siirtää. 
 
3 Tieto ja tietosuoja 
 
Palvelussa käsiteltävien Palvelun käyttäjien henkilötietojen osalta toimittaja on rekisterinpitäjä tietosuojaselosteensa mukaisesti. 
 
Asiakas omistaa kaiken Palveluun syöttämänsä tiedon. Asiakas toimii Palveluun syöttämiensä henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja Toimittaja samoilta osin henkilötiedon käsittelijänä.  
 
Toimittajalla on henkilötiedon käsittelijänä oikeus käsitellä edellisessä kappaleessa mainittuja henkilötietoja Palvelun tuottamiseen, mukaan lukien käsitellä tietoja, joista Toimittaja on osana Palvelun tuottamista poistanut kaikki suoraan rekisteröityyn viittaavat tunnisteet, yhdistääkseen niitä muiden asiakkaidensa vastaaviin tietoihin ja muodostaa kyseisistä tiedoista viimeistään yhdistämisen välittömässä yhteydessä anonymisoitua tietoa tältä osin edellyttäen, että Toimittaja säännöllisesti testaa, tutkii ja arvioi anonymisointiin käytettyjen menetelmien tehokkuutta ja kertynyttä anonymisoitua tietoa kokonaisuutena anonymisoinnin tavoitteiden näkökulmasta sekä tarvittaessa käsittelee tietoa uudelleen tehokkaan anonymisoinnin varmistamiseksi. Näin syntynyt uusi, anonymisoitu tieto on Toimittajan tietoa. Toimittaja voi käyttää anonymisoitua tietoa parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelun kehittämiseen tai uusien palveluiden luomiseen.  
 
Sopimuksen päättyessä toimittaja säilyttää Asiakkaan tietoja 60 päivän ajan. Tämän jälkeen Asiakasympäristön tiedot poistetaan. Anonymisoidut tiedot jäävät Toimittajalle. 
 
Toimittajan palvelimet ja Asiakkaan tiedot sijaitsevat Euroopan unionin alueella. 
 
4 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet 
 
4.1. Aineeton omaisuus 
 
Kaikki Palveluun ja sen sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ja aineeton omaisuus sekä niihin mahdollisesti tehdyt muutokset muutoksiin kuuluvat yksinomaan Toimittajalle ja/tai sen kumppaneille. 
 
Asiakkaan MyDigiMap -palvelujen käyttö rajoittuu tässä sopimuksessa Asiakkaalle myönnettyihin oikeuksiin ja Toimittaja pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty. 
 
Tämä ei rajoita Asiakkaan oikeutta tämän omiin tietoihin, jotka tämä on syöttänyt Palveluun. 
 
4.2. Ennakkoedellytykset 
 
Asiakas on vastuussa Palvelun käyttöön tarvittavien laitteistojen, ohjelmistojen, viestintävälineiden ja verkkorakenteiden hankkimisesta ja ylläpidosta sekä kaikista kolmansille sopijapuolille suoritettavista palkkioista ja käyttömaksuista, joita MyDigiMap -palvelun käytöstä seuraa. 
 
4.3. Vastuu vahingoista 
 
Mikäli Asiakas rikkoo Sopimusta, Toimittajalla on oikeus lopettaa soveltuvan käyttäjätunnuksen käyttö. Jos sopimusrikkomus on olennainen tai jos rikkomus koskee useita käyttäjätunnuksia, Toimittajalla on oikeus välittömästi lopettaa Palvelun tarjoaminen Asiakkaalle ja peruuttaa Asiakkaan käyttäjätunnukset. Asiakas on vastuussa Toimittajalle ja mahdollisille kolmansille sopijapuolille kaikista vahingoista ja kuluista, jotka aiheutuvat sen toimista tai laiminlyönneistä, jotka ovat vastoin sopimusta, näitä yleisiä ehtoja tai soveltuvia lakeja tai määräyksiä. 
 
 
5 Toimittajan vastuut ja vastuunrajoitukset 
 
5.1. Vastuunrajoitukset 
 
Palvelu sisältää yleistä tietoa, jonka ei voi käsittää olevan luonteeltaan yrityskohtaista neuvontaa tai konsultointia.  Toimittaja ei anna takuuta eikä ole millään tavalla vastuussa Palvelun soveltuvuudesta tai sen käytöstä tai käytön vaikutuksista Asiakkaan liiketoimintaan. Toimittaja ei myöskään vastaa Palvelun käytön seurauksista, esimerkiksi mahdollisesta toiminnan suorituskyvyn heikkenemisestä tai Palvelun tai sen sisällön perusteella tuotetusta materiaalista tai toimenpiteistä, tai mahdollisista seurauksista, jotka johtuvat tällaisen materiaalin siirtämisestä, kopioimisesta tai käytöstä tai toimenpiteiden toteutuksesta tai toteuttamatta jättämisestä. 
 
Sopijapuoli ei vastaa välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä. 
 
Sopijapuoli ei vastaa toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. 
 
Sopimukseen perustuva sopijapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle on yhdessä enintään palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna 6:lla. 
 
Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta taikka salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. 
 
5.2. Palvelun saatavuus 
 
Palvelu on saatavilla Toimittajan palvelimella. Toimittaja varmistaa liiketaloudellisesti kohtuullisessa määrin, että asiakas saa keskeytymätöntä ja jatkuvaa palvelua koko sopimuskauden ajan. Toimittaja pidättää kuitenkin oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisistä syistä, kuten huoltokatkoista. 
 
Toimittaja ja sen yhteistyökumppanit eivät ota vastuuta mistään palvelun sisältöön liittyvistä virheistä tai niiden seurauksista. Asiakkaalla ei ole oikeutta, paitsi Toimittajan erityisellä kirjallisella ennakkoilmoituksella, levittää, julkaista, kopioida, jälleenmyydä, siirtää tai muutoin antaa kolmansien sopijapuolten saataville mitään Palveluun liittyviä tai siihen sisältyviä tietoja, materiaalia tai sisältöä. Asiakas on velvollinen palauttamaan tai Toimittajan pyynnöstä tuhoamaan kaikki hallussaan olevat Palveluun liittyvät tiedot, materiaalit tai sisällöt viimeistään käyttöoikeuksiensa päättyessä. 
 
5.3. Tietojen toimittaminen Asiakkaalle 
 
Sopimuksen voimassaoloaikana Asiakkaalla on oikeus pyytää syöttämänsä tiedot Toimittajalta milloin tahansa. Toimittajalla on velvollisuus toimittaa tiedot veloituksetta. 
 
Sopimuksen päättyessä Asiakkaalla on sopimuksen päättymispäivämäärästä lukien 60 päivän ajan oikeus pyytää Toimittaja toimittamaan Asiakkaalle kaikki Asiakkaan Palveluun syöttämät tiedot. Toimittajalla on velvollisuus toimittaa tiedot veloituksetta. 
 
6 Hinnoittelu, sopimuskausi ja irtisanominen 
 
Palvelun sisältö, hinta ja maksuehdot on kuvattu palvelusopimuksessa. Asiakas on oikeutettu käyttämään Palvelua sopimuksessa ja näiden yleisten ehtojen mukaisesti sovitun ajan ja niin kauan kuin käyttöoikeusmaksut on maksettu. Ellei sopijapuolten välillä ole erikseen toisin sovittu, Sopimus ja sovitut käyttöoikeudet ovat voimassa kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jona Asiakas on allekirjoittanut sopimuksen. Jos kumpikaan sopijapuoli ei irtisano Palvelua tai sen osaa kirjallisesti viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä, Sopimus ja Palvelu uusiutuvat automaattisesti seuraavaksi 12 kuukauden jaksoksi. 
 
Toimittaja ei laskuta uusimista yli kuusikymmentä (60) päivää ennen seuraavan Sopimuskauden ja kunkin laskutuskauden alkua. Maksuehdot, viivästyskorot ja muut maksut määritellään palvelusopimuksessa. 
 
Toimittajalla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi, jos Asiakas (i) rikkoo olennaisesti sovittuja ehtoja eikä ole korjannut rikkomusta 15 päivän kuluessa Toimittajan kirjallisesta rikkomuksesta ilmoittamisesta; tai (ii) on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai hän muutoin lopettaa maksujen suorittamisen. 
 
Toimittaja varaa oikeuden korottaa hintojaan vuosittain kuusi prosenttia (6 %) ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle. Hinnankorotus tulee voimaan seuraavan sopimuskauden alkaessa. Jos korotus on yli 6 %, Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle hinnankorotuksesta viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen kulloisenkin sopimuskauden päättymistä, jolloin uusi hinta tulee voimaan seuraavan sopimuskauden alkaessa. Palvelun käytön lopettaminen tai Sopimuksen irtisanominen sopimuskauden aikana ei oikeuta maksun palautukseen Asiakkaalle. 
 
7 Salassapito 
 
Sopijapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 
 
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, 
 
a joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista 
b (b) jonka vastaanottava sopijapuoli on saa- nut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, 
c joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta, 
d jonka vastaanottava sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saa- maansa aineistoa tai tietoa taikka, 
e jonka vastaanottava sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella. 
 
Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viran- omaismääräyksen edellyttämä aineisto. 
 
Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, nämä oikeudet ja velvollisuudet päättyvät 5 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen päättymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta tähän kohtaan 7 liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jos voimassa olevasta lainsäädännöstä seuraa edellä tässä kohdassa todettua pidempi salassapitovelvollisuus.
 
8 Tietoturva 
 
Toimittaja huolehtii, että Palvelun toimittamiseen liittyvät laitteet, viestintäverkko, palvelutuotannon tilat ja toimitilat, on Toimittajan noudattamien ja asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan. Toimittaja ei vastaa yleisen viestintäverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä.  
 
Asiakas on vastuussa Palvelun käyttöön tarvittavien laitteistojen, ohjelmistojen, viestintävälineiden ja verkkorakenteiden tietoturvasta. 
 
Sopijapuolilla on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemis- taan Palvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä. Sopijapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai pienentämiseksi. Toisella sopijapuolella on velvollisuus myötävaikuttaa tietoturvaloukkausten tutkintaan. 
 
 
9 Ylivoimainen este 
 
Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuoli ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, epidemiaa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. 
 
Toimittajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta. 
 
Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle. 
 
10 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto 
 
Kumpikaan sopijapuoli ei saa siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle sopijapuolelle ilman toisen sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Edellä mainitusta huolimatta kummallakin sopijapuolella on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset saatavansa kolmannelle sopijapuolelle. Lisäksi kirjallisen ilmoituksen jälkeen Toimittajalla on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa sellaiselle kolmannelle sopijapuolelle, jolle Toimittajan tähän Sopimukseen liittyvä liiketoiminta on siirtynyt. 
 
11 Lisäehdot 
 
Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja niistä aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välillä sovinnollisesti. 
 
Nämä Yleiset ehdot ja palvelusopimus muodostavat koko Sopimuksen sopijapuolten välillä. Kaikki muut kirjalliset tai suulliset sopimukset ja ehdot, mukaan lukien rajoituksetta muut sopimukset, tarjoukset tai tarjouspyynnöt, ovat mitättömiä, eivätkä ne ole päteviä. 
 
Jos Toimittajan ja Asiakkaan välillä ei päästä sopuun, kaikki Sopimuksesta tai näistä yleisistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan ​​lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely järjestetään Helsingissä. Välimiesmenettely suoritetaan ja välitystuomio annetaan suomeksi, elleivät sopijapuolet toisin sovi. Sopijapuolet sopivat, että välimiesmenettelyä ja kaikkea siihen liittyvää materiaalia ja tietoa käsitellään luottamuksellisina tietoina. 
 
Kumpikin sopijapuoli voi ennen oikeuskäsittelyä tai sen aikana hakea toimivaltaiselta tuomioistuimelta väliaikaista lähestymiskieltoa, jos tällainen helpotus on tarpeen asianomaisen sopijapuolen etujen suojaamiseksi oikeudenkäynnin loppuun saattamista odotettaessa. 
 

© Kaikki oikeudet pidätetään MyDIgiMap 2022